සම්බන්ධතා මාර්ගය

නිකෝ
WhatsApp
wechat

මාව සම්බන්ධ කර ගැනීමට

姓名: නිකෝ
邮箱:langchenguoji@aliyun.com
电话:+86-13018277227
个性签名: සිනාසීමට ප්‍රිය කරන අයට වාසනාව ලැබේ

ටිං
WhatsAPP
wechat

මාව සම්බන්ධ කර ගැනීමට

නම: ටිං
තැපෑල:longcaiwangzxt@aliyun.com
දුරකථන: +86-13411961308
පුද්ගල අත්සන: අරගල කිරීම නවත්වන්න, ඔබ ජීවත් වීම නවත්වන්න.

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න