පතල් කාඩ්පත

  • Gpu පතල් යන්ත්‍රය සඳහා RX580 පතල් කාඩ්පත

    Gpu පතල් යන්ත්‍රය සඳහා RX580 පතල් කාඩ්පත

    AMD චිප් භාවිතා කරමින් ඉතා ලාභදායී ප්‍රවේශ පතල් ග්‍රැෆික් කාඩ්පතක්, විශිෂ්ට කාර්ය සාධනයක් සහ විශ්වාසනීය ගුණාත්මක භාවයක් සහිතව, තනි චිත්‍රක කාඩ්පතක න්‍යායික පරිගණන බලය 30m/s දක්වා ළඟා විය හැකිය, ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුත් ඇසුරුම් තාක්ෂණය සහ කාර්ය සාධනය සහතික කිරීම සඳහා දැඩි පරීක්ෂණ ක්‍රියා පටිපාටි. පතල් කාඩ්පත සංකීර්ණ පරිසරයක ස්ථාවරව වැඩ කරන්න.