පතල් කාඩ්පත

  • RX580 mining card for gpu mining rig

    Gpu පතල් යන්ත්‍රය සඳහා RX580 පතල් කාඩ්පත

    AMD චිප් භාවිතා කරමින් ඉතා ලාභදායී ප්‍රවේශ පතල් ග්‍රැෆික් කාඩ්පත, විශිෂ්ට කාර්ය සාධනයක් සහ විශ්වාසනීය ගුණාත්මක භාවයක් සහිතව, තනි ග්‍රැෆික් කාඩ්පතක න්‍යායාත්මක පරිගණක බලය තත්පර 30ක් දක්වා ළඟා විය හැකිය, ඉහළ ප්‍රමිතියෙන් යුත් ඇසුරුම් තාක්ෂණය සහ කාර්ය සාධනය සහතික කිරීම සඳහා දැඩි පරීක්ෂණ ක්‍රියා පටිපාටි. පතල් කාඩ්පත සංකීර්ණ පරිසරයක ස්ථාවරව වැඩ කරයි.